UA | RU
10 березня 2021, 16:58 31

На Хмельниччині у Шепетівці горить корпус лікарні, де лікують ковідних хворих

Саме сьогодні тут проводять кисень у відділення
Саме сьогодні тут проводять кисень у відділення
Фото Дмитра Шпака, "День за днем"

Сьогод­ні, 10 бе­рез­ня, близь­ко 15-ої го­ди­ни у Ше­пе­тівсь­кій ба­га­топ­ро­філь­ній лі­кар­ні роз­по­ча­ла­ся по­же­жа в од­но­му із кор­пу­сів: зай­ня­ла­ся пок­рівля хі­рур­гічно­го від­ді­лен­ня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "День за днем".

На міс­це по­дії опе­ра­тив­но при­бу­ли вог­не­бор­ці 21-ої ДПРЧ, які взя­ли­ся га­си­ти осе­ре­док зай­ман­ня.

Зго­дом на під­мо­гу ко­ле­гам при­їха­ла й 18-та Дер­жавна по­жеж­но-ря­ту­валь­на час­ти­на, яка дис­ло­ку­єть­ся у міс­ті Сла­ву­ті.

Ок­рім над­зви­чай­ни­ків, на міс­це по­дії при­їха­ли й пра­во­охо­рон­ці, пред­став­ни­ки Ше­пе­тівсь­кої ОТГ та район­ної ра­ди.

Го­лов­на лі­кар­ка Ше­пе­тівсь­кої ба­га­топ­ро­філь­ної лі­кар­ні Ва­лен­ти­на Сав­чук по­ки не бе­реть­ся по­яс­ню­ва­ти в чо­му ж при­чи­на ви­ник­нення ці­єї над­зви­чай­ної си­ту­ації.

Сьогод­ні хмель­ницька бри­га­да про­во­ди­ла ки­сень, бо ми тут роз­горта­ємо ко­від­не від­ді­лен­ня на 30 лі­жок. Мож­ли­во, це з цим пов’яза­но… Мож­ли­во з тим, що при­мі­щен­ня ста­ре…, - каже лікарка.

Та­кож Ва­лен­ти­на Сав­чук за­пев­ни­ла, що на мо­мент по­же­жі у від­ді­лен­ні хво­рі не пе­ре­бу­ва­ли.

Па­ці­єн­тів у при­мі­щен­ні не бу­ло, їх пе­ре­міс­ти­ли в уро­ло­гіч­не від­ді­лен­ня, ос­кіль­ки тут ве­ли ки­сень, - додає Савчук.

У Ше­пе­тівсь­кій ба­га­топ­ро­філь­ній лі­кар­ні че­рез по­же­жу вим­кну­ли елек­тро­пос­та­чан­ня. Враховуючи те, що у від­ді­лен­ні анес­те­зі­оло­гії та ін­тенсив­ної те­ра­пії на апа­ра­тах штуч­ної вен­ти­ля­ції ле­гень перебувають шестеро важко хворих на COVID-19, елек­тро­пос­та­чан­ня у від­ді­лен­ні опе­ра­тив­но від­но­ви­ли.

Ро­бо­ти з лік­ві­да­ції за­го­рян­ня три­ва­ють. На щас­тя, обій­шло­ся без жертв.

Як повідомлялося раніше, 27 лютого у міській лікарні Чернівців стався вибух: є загиблі. Причини вибуху встановлюють спеціалісти.


 
Підписуйтесь на RegioNews

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram