UA | RU
02 липня 2021, 14:40

На Хмельниччині екс-голові одного з районів дали 9 років в'язниці за хабаря

Генпрокуратура

Колишньому голові Полонської райдержадміністрації суд виніс вирок у вигляді 9 років у в'язниці за те, що він отримав хабаря у розмірі 33 тис. доларів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "День за днем".

Зокрема, сво­го ча­су очіль­ник По­лон­щи­ни ви­ма­гав від пред­став­ни­ка од­но­го з фер­мерсь­ких гос­по­дарств гро­шо­ві кош­ти у роз­мі­рі 32 900 до­ла­рів США за ви­не­сен­ня роз­по­ряд­ження про зат­вер­джен­ня тех­нічної до­ку­мен­та­ції зе­мель­них ді­ля­нок за­галь­ною пло­щею 94 га для ве­ден­ня сіль­сько­го гос­по­дарс­тва тер­мі­ном на 10 ро­ків.

21 сер­пня 2018 ро­ку під час одер­жання чер­го­вої час­ти­ни неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди в су­мі 15 700 до­ла­рів США його зат­ри­ма­ли, а ре­чо­ві до­ка­зи ви­лу­чи­ли.

У під­сумку, йому бу­ло по­ві­дом­ле­но про пі­доз­ру у вчи­нен­ні зло­чи­ну, стаття за який передбачала від 8 до 12 років в'язниці.

2 лип­ня Ізяс­лавсь­кий район­ний суд ого­ло­сив ви­рок, та виз­нав об­ви­ну­ва­че­но­го вин­ним за стат­тею 368 час­ти­на 4 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни — Прий­нят­тя про­по­зи­ції, обі­цян­ки або одер­жання неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди в особ­ли­во ве­ли­ко­му роз­мі­рі або служ­бо­вою осо­бою, яка зай­має особ­ли­во від­по­ві­даль­не ста­но­ви­ще.

Від­так, за вчи­нен­ня кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­шен­ня чо­ло­ві­ку суд при­су­див по­ка­ран­ня у ви­ді поз­бавлен­ня во­лі на строк 9 ро­ків із кон­фіска­ці­єю май­на, та приз­на­чив до­дат­ко­ве по­ка­ран­ня у виг­ля­ді поз­бавлен­ня пра­ва зай­ма­ти по­са­ди в ор­га­нах дер­жавної вла­ди стро­ком на 3 ро­ки. Да­ний ви­рок мо­же бу­ти ос­карже­но до Хмель­ницько­го апе­ля­цій­но­го су­ду про­тя­гом 30 днів із мо­мен­ту ого­ло­шен­ня ви­ро­ку.

Нагадаємо, неподалік селища Летичів, що на Хмельниччині, на території комунального підприємства "Злагода" виявили нелегальне звалище побутового сміття, яке привезли з Львівської області.


 
Підписуйтесь на RegioNews

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook